Bezpieczeństwo Poradniki

Stopnie alarmowe CRP – kiedy są wprowadzanie i co oznaczają?

Pinterest LinkedIn Tumblr

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie, istnieje możliwość ogłoszenia stopnia alarmowego, który jest wprowadzany w sytuacji, gdy pojawi się zagrożenie związane z możliwością wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub gdy takie zdarzenie już wystąpiło. Do najczęściej ogłaszanych stopni alarmowych należą stopnie alarmowe CRP.

W ostatnim czasie w naszym kraju tego typu alarmy były już wprowadzane. Z racji tego, że sytuacja polityczna jest dynamiczna, nasz rząd stara się adekwatnie reagować. Dlatego postanowiłem przybliżyć trochę temat tych stopni alarmowych.

Czym jest stopień alarmowy CRP?

Stopień alarmowy CRP jest stopniem wprowadzanym w przypadku, gdy zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub potencjalne zdarzenie o tym charakterze dotyczą systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub tych systemów teleinformatycznych, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej dla danego kraju.

Stopień alarmowy CRP może być wprowadzony zarówno na obszarze całego kraju, jak również na mniejszym obszarze np.:

  • na terenie jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju;
  • na inaczej określonym obszarze;
  • dla konkretnych obiektów na terenie kraju np. sądów, prokuratury, obiektów administracji publicznej czy tez obiektów infrastruktury technicznej;
  • dla określonych placówek zagranicznych RP.

Kto decyduje o wprowadzeniu stopnia alarmowego CRP?

Stopnie alarmowe CRP są wprowadzane, zmieniane lub odwoływane w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeżeli sytuacja jest pilna i konieczne jest natychmiastowe działanie, to stopień alarmowy wprowadza minister właściwy do spraw wewnętrznych po konsultacji z Szefem ABW, a następnie informuje o tym fakcie Prezesa Rady Ministrów.

W przypadku, gdy zagrożenie dotyczy placówek zagranicznych RP, to stopień alarmowy ogłasza Prezes Rady Ministrów, po konsultacji z ministrem właściwym do spraw zewnętrznych oraz z Szefem ABW, a w przypadku konieczności natychmiastowego działania – minister właściwy do spraw zewnętrznych po konsultacji z Szefem ABW, a następnie przekazuje informację o tym zdarzeniu do Prezesa Rady Ministrów.

Rodzaje stopni alarmowych CRP

W Polsce istnieje możliwość ogłoszenia 4 różnych stopni alarmowych, w zależności od tego, jak poważne jest zagrożenie.

Stopień ALFA-CRP – jest to pierwszy stopień alarmowy. Wprowadza się go gdy pozyskana zostanie informacja o możliwości pojawienia się zagrożenia o charakterze terrorystycznym, którego zakres oraz dokładny rodzaj jest ciężki do określenia.

Stopień BETA-CRP – to drugi stopień alarmowy, który wprowadzany jest wówczas, gdy występuje zwiększone i przewidywalne ryzyko wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale nie zidentyfikowano konkretnego celu tego ataku.

Stopień CHARLIE-CRP – to trzeci stopień alarmowy, który może być wprowadzany w kilku sytuacjach:

  • pojawienie się zdarzenia, które potwierdza prawdopodobny cel ataku terrorystycznego, a sam atak stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju;
  • uzyskanie wiarygodnych informacji o tym, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej planowane jest zdarzenie o charakterze terrorystycznym;
  • uzyskanie potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu terrorystycznym, którego skutki mogą dotknąć obywateli Polski przebywających na terytorium innych państw lub polską infrastrukturę znajdującą się poza granicami kraju.

Stopień DELTA-CRP – to czwarty, najwyższy stopień alarmowy świadczący o największym zagrożeniu. Wprowadzany jest przede wszystkim w przypadku:

  • wystąpienia zdarzenia terrorystycznego, które stanowi poważne zagrożenie dla kraju;
  • pozyskania informacji o zaawansowanej fazie przygotowań do zdarzenia terrorystycznego na terytorium RP;
  • pozyskania informacji o zaawansowanej fazie przygotowań do zdarzenia terrorystycznego, którego skutki odczuliby obywatele polscy przebywający poza granicą kraju lub polska infrastruktura znajdująca się poza granicami.

Mam nadzieję, że temat alertów CRP jest teraz dla was znany.

Warto jeszcze tutaj dodać, że w przypadku potencjalnego ataku mogą zostać zaatakowane sieci komórkowe czy banki. W takim przypadku zawsze warto mieć przy sobie trochę gotówki i jakiś telefon satelitarny.

Od ponad 5 lat dzielę się swoją wiedzą na temat elektroniki użytkowej. Tworzę poradniki technologiczne rozwiązujące realne problemy napotykane podczas użytkowania sprzętu. Recenzuję elektronikę taką jak routery, audio, smartfony, laptopy itp.

Skomentuj